Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych i informacji przetwarzanych w związku z realizacją projektu „Wyskocz za Kraków” realizowanego przez dwóch administratorów danych osobowych:
  • Stowarzyszenie Blisko Krakowa z siedzibą w Radziszowie (adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów) wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317450, posiadającym NIP 944-219-38-97, REGON 120823770, oraz
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568187, posiadającym NIP 6832086736, REGON 362066257
 2. W ramach projektu „Wyskocz za Kraków” Stowarzyszenie Blisko Krakowa oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego udostępnia użytkownikom Aplikację Wyskocz za Kraków pozwalającą przeglądać mapę z trasami turystycznymi. Aplikacja umożliwia pokazywanie na mapie bieżącej lokalizacji użytkownika . Informacje o lokalizacji użytkownika wykorzystywana jest tylko i wyłącznie w obrębie smartphona w celu właściwego wyśrodkowania mapy. Jednakże w związku z promowaniem i obsługą techniczną Aplikacji, Stowarzyszenie Blisko Krakowa oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupę Działania Powiatu Wielickiego mogą przetwarzać dane osobowe stron zainteresowanych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych stron zainteresowanych, o których mowa w pkt. 2

 

Stowarzyszenie Blisko Krakowa z siedzibą w Radziszowie oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego przetwarzają następujące dane osobowe:

 1. Osoby zainteresowane aplikacją – osoby kontaktujące się z administratorami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.wyskoczzakrakow.pl lub mailowo pod adres biuro@bliskokrakowa.pl – administratorzy w ramach zbioru przetwarzają następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, treść zapytania. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/ oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest udzielanie odpowiedzi na żądanie osób, których dane dotyczą . Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.
 2. Osoby zgłaszające reklamacje w związku z funkcjonowaniem aplikacji – osoby zgłaszające reklamacje pod adres: biuro@bliskokrakowa.pl zgodnie z 5.2.1 Regulaminu Aplikacji Mobilnej „Wyskocz za Kraków” - administratorzy w ramach zbioru przetwarzają następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie przez osoby zgodnie z 5.2.1 Regulaminu Aplikacji Mobilnej „Wyskocz za Kraków”. Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia reklamacji związanych z którąkolwiek z funkcji Aplikacji lub/ i naprawy zgłaszanych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu (kontaktu z osobą zgłaszającą nieprawidłowość). Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań w związku z realizacją umowy i rozpatrywanie związanych z nią roszczeń (reklamacji) oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest podejmowanie działań na żądanie osób, których dane dotyczą . Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze zgłaszanymi reklamacjami / uwagami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowania aplikacji lub/i rozpatrzenie reklamacji.
 3. Kontrahenci oraz ich przedstawiciele zaangażowani w realizację projektu „Wyskocz za Kraków” - administratorzy w ramach zbioru przetwarzają następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane przetwarzane są w celu realizacji zawartych pomiędzy stronami umów. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań w związku z realizacją umów łączących strony a także usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umów pomiędzy stronami.

 

Dane o których mowa powyżej mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podmiotom wspierającym administratorów w utrzymaniu aplikacji oraz jej obsłudze (np. dostawcom usług IT przetwarzającym dane na zlecenie administratorów). Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Osoby, których dane dotyczą mogą wykonywać swoje prawa względem obu administratorów. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

 

Dane kontaktowe administratorów danych osobowych:

Administrator 1: Blisko Krakowa z siedzibą w Radziszowie (adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów)

Administrator 2: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka)

Adres e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres e-mail: bliskokrakowa@inspektor-danych.info