Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Regulamin

Regulamin Aplikacji Mobilnej „Wyskocz za Kraków”

§ I Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca: Partnerzy projektu pn. „Wyskocz za Kraków”, w szczególności: a) Stowarzyszenie Blisko Krakowa z siedzibą w Radziszowie (adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000317450, identyfikujące się NIP: 9442193897 oraz numerem REGON: 120823770, adres e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl; b) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce, (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568187, posiadającym NIP 6832086736, REGON 362066257, adres e-mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu
 2. Aplikacja – oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS, udostępniane nieodpłatnie przez Usługodawcę, którego celem jest popularyzacja aktywnego trybu spędzania wolnego czasu oraz turystyki na obszarze realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, a w szczególnosci promocja tras turystycznych wytyczonych na obszarze graniczącym z Krakowem od strony zachodniej i południowej. Aplikacja powstała w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”;
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Aplikacji, dostępny na stronie: www.wyskoczzakrakow.pl/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się w Aplikacji;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Usługodawcą;
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Aplikacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony, w momencie pobrania Aplikacji, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
  Usługa – o wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w związku z zawartą w ramach Aplikacji Umową;
 7. Urządzenie Użytkownika – należące do Użytkownika przenośne urządzenie telekomunikacyjne w postaci smartfona, tabletu lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, stanowiące telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt. 43 ustawy dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 

§ II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji.
 2. Aplikacja powstała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020), który został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Więcej informacji o EFRROW można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development.
 3. Wszystkie osoby korzystające z Aplikacji mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w sklepach App Store (dla systemu iOS) i Google Play (dla systemu Android), bezpośrednio w Aplikacji oraz na właściwych stronach internetowych Usługodawcy. Regulamin może zostać również pobrany oraz wydrukowany.
 4. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 6. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne, a świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Usługi mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.
 7. Współwłaścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją jest Usługodawca.
 8. Pobranie Aplikacji przez Użytkownika jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi.

 

§ III Korzystanie z Aplikacji

 1. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest połączenie Urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 2. Usługodawca wyraża zgodę na pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze sklepów internetowych Google Play lub App Store, z zachowaniem zasad i warunków regulaminów w nich przewidzianych.
 3. Pobranie lub zainstalowanie Aplikacji pochodzącej z innych źródeł niż wskazane w § III ust. 2 powyżej stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia Umowy na zasadach opisanych w § 7 ust. 4. Regulaminu.
 4. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.
 5. Usługodawca umożliwia w ramach Aplikacji:
  a) Uzyskiwanie przez Użytkownika informacji na temat tras turystycznych, oraz ich opisów, zdjęć i innych materiałów dotyczących lokalizacji i obiektów znajdujących się na danej trasie;
  b) Rejestrowanie przebytej przez Użytkownika drogi na GPS;
  c) Udostępnianie w mediach społecznościowych informacji, że Użytkownik korzysta z aplikacji;
  d) Dodawania komentarzy w Google Play oraz App Store.
 6. Usługodawca może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Aplikacją. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Aplikacji.
 7. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację z Urządzenia Użytkownika.

 

§ IV Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
  a) dotyczące systemu operacyjnego: - dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 12
  - dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 7.0
 3. Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off-line. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line
 4. Zakazane jest, w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  a) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  b) zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  c) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;
  d) dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  e) zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  f) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  g) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy lub osób trzecich;
  h) zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w § 4 ust.4.
 5. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 2.4. Regulaminu, Usługodawca niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim Urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 8. Użytkownik pobierając Aplikację wyraża zgodę na lokalizowanie Urządzenia Użytkownika poprzez Aplikację, dostarczając Usługodawcy dane dotyczące m.in. średniej prędkości, przebytego dystansu oraz zlokalizowania Użytkownika.
 9. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług regulaminów odrębnych od niniejszego.

 

§ V Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Aplikacji oraz zapobiec przerwom w jej dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Aplikacji lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Aplikacji spowodowanym działaniem siły wyższej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za:
  a) przerwy w działaniu Aplikacji, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
  b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik zawarł odpowiednie umowy;
  c) niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na Urządzeniu Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;
  d) ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Aplikacji;
  e) szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Aplikacji lub Urządzenia przez Użytkownika;
  f) podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Aplikacji informacjami;
  g) przerwy w działaniu Aplikacji wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy;
  h) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  i) umieszczone w Aplikacji treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich.
  j) Usługodawca jest uprawniony do wysyłania powiadomień Push Notifications na Urządzenie Użytkownika, zawierających informacje oraz oferty marketingowe i promocyjne Usługodawcy, w tym informacje spersonalizowane. Użytkownik podczas instalacji Aplikacji ma prawo do nie wyrażenia zgody na otrzymywanie wyżej wskazanych powiadomień. Nie wyrażenie zgody na otrzymywanie Push Notifications, nie jest niezbędnym warunkiem korzystania z Aplikacji.”
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Usługodawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Aplikacji.
 4. Informacje zawarte w Serwisie i Aplikacji nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ VI Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Aplikacji na adres mailowy Usługodawcy: biuro@bliskokrakowa.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
  b) oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
 3. W przypadku braku wymaganych informacji, Usługodawca może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.
 4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Usługodawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem.

 

§ VII Rozwiązanie Umowy

 1. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę na warunkach wskazanych poniżej.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie poprzez samodzielne odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.
 3. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w związku z faktem, że Usługi świadczone na mocy Regulaminu należą do kategorii usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a których spełnianie rozpoczyna się za wyraźną zgodą Użytkownika, z chwilą wyrażenia tej zgody, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu ww. ustawy, co nie ogranicza jego prawa do rozwiązania Umowy w każdym czasie wskazanego w pkt. 7.2. powyżej.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ VIII Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w oddzielnej Polityce prywatności udostępnianej przez Usługodawcę.

 

§ IX Nota prawna

Zawartość i struktura Aplikacji chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Aplikacji tekstów (także
Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

 

§ X Obowiązywanie i zmiana

 1. Regulamin dostępny jest w sklepach App Store i Google Play, bezpośrednio w Aplikacji oraz na właściwych stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Aplikacji lub na właściwych stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.
 5. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 6. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 października 2018 roku.